Skip to main content

Family and Juvenile

This information is for problems in Iowa. For other states, go to LawHelp.org

Uskraćivanje stambenog smje?taja osobama koje su pre?ivjele porodično nasilje mo?e prekr?iti zakone o pravednom smje?taju (Fair Housing Laws)

Dovoljne je te?ko za bilo koga naći prijatan, dostupan smje?taj. Naći smje?taj mo?e biti jo? i te?e za ?ene koje su pre?ivjele porodično nasilje. Za?to bi to bilo tako?

Kako zakoni o imigraciji utječu na ?rtve porodičnog nasilja

2000. godine Kongres je pro?irio VAWA za?tite Zakonom o ?rtvama nasilja i o sprečavanju trgovanja ljudima (Victims of Violence and Trafficking Prevention Act ("VTVPA")). Ovaj zakon je omogućio dvije vrste viza za ljude koji nisu ni doseljenici ni dr?avaljani, i koji su ?rtve određenih nasilnih krivičnih djela.

Novi zahtjevi za obavjesti stanodavaca o jasnoj i postojećoj opasnosti

U Ajovi stanodavac mo?e istjerati stanara ako on misli da stanar stvara situaciju koja dovodi druge u opasnost. Ova prisilna iseljenja se zovu prisilna iseljenja za ?jasnu i postojeću opasnost? (?Clear and Present Danger? evictions).

Pogrešna shvatanja o dogovornoj bračnoj zajednici

Osoba koja ima brak putem dogovorne bračne zajednice ima ista zakonska prava kao i osoba koja je vjenčana u vjerskoj ceremoniji ili pred sudcem ili magistratskim sudcem. Problem je u tome da može biti teško dokazati da li dogovorna bračna zajednica postoji.

Pitanja i odgovori o porodičnom nasilju

Porodično nasilje je napad jedne osobe na drugu kada su te osobe u određenim vrstama vezama.

Prava tinejdzera u ljubavnoj vezi

Vi imate puno prava u Vasoj ljubavnoj vezi sa Vasom curom ili momkom. Vi imate pravo da ne budete zlostavljeni.

Back to top