Individual Rights

3 Resource(s) Found

Uskraćivanje stambenog smje?taja osobama koje su pre?ivjele porodično nasilje mo?e prekr?iti zakone o pravednom smje?taju (Fair Housing Laws)

Dovoljne je te?ko za bilo koga naći prijatan, dostupan smje?taj. Naći smje?taj mo?e biti jo? i te?e za ?ene koje su pre?ivjele porodično nasilje. Za?to bi to bilo tako?

Šta je “trajna punomoc za zdravstvenu njegu”?

Trajna punomoc za zdravstvenu njegu (Durable Health Care Power of Attorney) je pravni dokument. Taj dokument dopu?ta osobi da bude Va? agent koji bi donosio odluke o Va?oj zdravstvenoj njezi ako Vi niste u stanju da donosite odluke za sebe.

?ta Je Izjava O Postupcima U Slucaju Nesposobnosti Dono?enja Odluke?

Izjava o postupcima u slucaju nesposbnosti dono?enja odluke (living will) je pismeni dokument koji pru?atelja zdravstvenih usluga u odredenim slucajevima ovla?cuje da uskrati ili obustavi proceduru za odr?avanje na ?ivotu

Back to top