Immigration

3 Resource(s) Found

Uskraćivanje stambenog smje?taja osobama koje su pre?ivjele porodično nasilje mo?e prekr?iti zakone o pravednom smje?taju (Fair Housing Laws)

Dovoljne je te?ko za bilo koga naći prijatan, dostupan smje?taj. Naći smje?taj mo?e biti jo? i te?e za ?ene koje su pre?ivjele porodično nasilje. Za?to bi to bilo tako?

Kako zakoni o imigraciji utječu na ?rtve porodičnog nasilja

2000. godine Kongres je pro?irio VAWA za?tite Zakonom o ?rtvama nasilja i o sprečavanju trgovanja ljudima (Victims of Violence and Trafficking Prevention Act ("VTVPA")). Ovaj zakon je omogućio dvije vrste viza za ljude koji nisu ni doseljenici ni dr?avaljani, i koji su ?rtve određenih nasilnih krivičnih djela.

Pitanja i odgovori o porodičnom nasilju

Porodično nasilje je napad jedne osobe na drugu kada su te osobe u određenim vrstama vezama.

Back to top