Da Li Su Va?i Pravni Predmeti U Redu?

Read this in: English

Information

Postoji niz razloga zbog kojih bi građani/građanke Ajove, a posebno stariji/starije građani/građanke Ajove, sa vremena na vrijeme trebali pregledati svoje pravne predmete. Kao prvo za starije građane/građanke Ajove postoji veći rizik da oslabe ili postanu nemoćni. Drugo, kada planirate unaprijed stim mo?ete smanjiti opterećenje porodici i prijateljima. Treće, to Vam mo?e u?parati vrijeme i tro?kove. I za kraj, stim mo?ete povećati iznos novca ili imovine koju mo?ete upotrijebiti ili proslijediti. Stvari mogu biti slo?ene i zbunjujuće. Neke od va?nijih stvari koje zahtjevaju pravno planiranje obuhvaćaju punomoći (Powers of Attorney), izjave o postupcima u slučaju nesposbnosti dono?enja odluke (Living Wills), planiranje ostavine (Estate Planning) i planiranje Medicaid-a (Medicaid Planning).

Punomoći za financije i zdravstvenu njegu.
Punomoći za financije i zdravstvenu njegu su dva korisna, jeftina sredstva za tretiranje određenih pitanjima u slučaju da postanete nesposobni.

  • Financijska punomoć (Financial Power of Attorney). Financijska punomoć Vam dozvoljava da imenujete nekoga da upravlja Va?im financijama ako Vam je to potrebno ili ako Vi to ?elite. Mnoge osobe se odluče da njihova punomoć stupi na snagu kada njihov liječnik saop?ti da one ne mogu donositi svoje odluke, no Vi se mo?ete odlučiti da Va?a punomoć stupi na snagu odmah ili u neko drugo određeno vrijeme. Većina osoba ?eli "trajnu" financijska punomoć. To znači da će financijska punomoć trajati čak i ako Vi postanete potpuno nesposobni. Isto tako je veoma va?no da imenujete nekoga u koga imate povjerenje. Razlog za ovo je da tipično niko ne provjerava osobu koju Vi imenujete za opunomoćenika. Iako mo?ete opovrgnuti punomoć u bilo koje vrijeme, Vi ćete mo?da saznati da ne?to nije u redu tek kada bude prekasno. Druga opcija je da upitate sud da odredi nadzornika (conservator) koji bi nadgledao Va?e finacije. Nadzornik kojeg je sud imenovao mora podnijeti izvje?taje sudu i mora pitati za dozvolu da bio učinio va?ne stvari kao ?to je prodaja Va?eg doma. Bez financijske punomoći ili dobrovoljnog nadzorni?tva (voluntary conservatorship) Va?a porodica ili prijatelji će mo?da morati naći advokata i upitati sud da imenuje nadzornika da se brine o Va?im financijama. Ovo obuhvaća vrijeme i tro?ak koje većina ljudi ?eli da izbjegne.
  • Punomoć za zdravstvenu njegu (Health Care Power of Attorney). Punomoć za zdravstvenu njegu Vam dopu?ta da imenujete nekoga da za Vas donosi odluke o zdravstvenoj njezi ako ih Vi ne mo?ete donositi za sebe. Na primjer, ako ste u nesvjesnom stanju zbog nesreće ili bolesti, osoba koju Vi imenujete mo?e za Vas donijeti odluke o tretmanu. Bez punomoći za zdravstvenu njegu, Va? liječnik bi se inače posavjetovao sa Va?om porodicom u vezi odluka za zdravstvenu njegu. Ako nemate porodicu ili ona nije dostupna, mo?da će biti potrebno da se uspostavi starateljstvo (guardianship). Kao i sa nadzorni?tvom za financije, starateljstvo zahtjeva vrijeme i tro?ak za advokatski honorar i uz to bi trebali ići na sud.

Izjave o postupcima u slučaju nesposbnosti dono?enja odluke (Living Wills). Izjava o postupcima u slučaju nesposbnosti dono?enja odluke je pismeni dokumenat u kojem Vi izjavljujete da li bi Va?i pru?atelji zdravstvenih usluga trebali ukinuti prodecure za odr?avanje na ?ivotu ako ste Vi u posljednjem stupnju oboljenja. Na primjer, Vi mo?ete biti u posljednjem stupnju oboljenja ako ste imali ozbiljnu nesreću ili udar, ako Vas neka vrsta mehaničkog uređaja odr?ava na ?ivotu i ako nemate realistične nade za oporavak. Ako imate izjavu o postupcima u slučaju nesposbnosti dono?enja odluke Vi u stvari odlučujete da li taj uređaj treba biti isključen ili ne. Bez izjave o postupcima u slučaju nesposbnosti dono?enja odluke članovi porodice bi inače donijeli odluku. Ovo mo?e biti problem ako Va?e ?elje ne bi bile iste kao i ?elje Va?e porodice ili ako su članovi Va?e porodice ne suglasni.

Planiranje ostavine (Estate Planning). Po zakonu dr?ave Ajove, Vi mo?ete donijeti odluku o tome ko će dobiti Va?u imovinu stim ?to napravite va?eću oporuku. Ako Vi nemate oporuku, Va?a imovina će biti raspodjeljna Va?im nasljednicima. Ako ste vjenčani ovo znači da će obično Va? supru?nik dobiti svu Va?u imovinu. (Postoji iznimka za ovo pravilo ako imate djecu iz drugih brakova.) Ako nemate supru?nika, onda će Va?a imovina biti dodjeljena Va?oj djeci. Ako nemate niti supru?nika niti djecu, onda će Va?a imovina biti dodjeljena drugim rođacima.

Jedno va?no pitanje je da li je za Va?u ostavinu potrebna ostavniska parnica. Za ostavinu inače mora postojati ostavinska parnica da bi se imovina, koja je samo na Va?em imenu, prenijela na ime druge osobe. Na primjer, ako je Va? dom samo na Va?em imenu, Va?a ostavina će morati imati ostavinsku parnicu da bi se imovina prenijela na ime druge osobe. Ostavinske parnice za ostavinu mogu biti skupe i vremenski zahtjevne. Postoji broj načina na koje se mo?e izbjeći ostavinska parnica (probate). Na primjer, Vi mo?ete navesti Va?eg supru?nika ili drugu stranku kao sustanara sa pravom na nasljedstvo (joint tenant with right of survivorship) na ispravi o vlasni?tvu Va?eg doma. Vi mo?ete imenovati krajnje korisnike za Va?e burzovno posredni?tvo (brokerage), IRA račune (IRA accounts) i police ?ivotnog osiguranja (life insurance policies). Za bankovne račune, Vi mo?ete uspostaviti zajedničke (joint) ili plative po smrti račune (payable-on-death accounts). Prijenos imovine na povjerenika (trust) je druga opcija. Većina opcija ima prednosti i nedostatke. Vi biste mo?da htjela da se posavjetujete sa advokatom prije nego ?to poduzmete bilo kakve mjere.

Planiranje Meidcaid-a za njegu u staračkom domu. Osim ako imate priličan prihod, u?teđevinu ili osiguranje s kojim biste pokrili tro?kove njege u staračkom domu za neodređeni vremenski period, Vi biste mo?da htjeli da razmislite o planiranju Medicaid-a. Jedno va?no pitanje je kako se Vi mo?ete kvalifikovati za to da Medicaid pokrije tro?kove za njegu u staračkom domu ako imate ozbiljne zdravstvene probleme. Ako ste neo?enjeni/neudati, morate imati manje od $2,000 vrijednosti imovine ili sredstava da biste se kvalifikovali. Ako ste o?enjeni/udati, Va?/a supru?nik/supru?nica će mo?da moći da zadr?i velik iznos Va?eg sjedinjenog prihoda i imovine/sredstava i čak sa tim se kvalifikovati za Medicaid.

Drugo va?no pitanje je da li se mo?ete odreći imovine/sredstava i ipak biti kvalifkovan za Medicaid za njegu u staračkom domu. Ako se odreknete imovine/sredstava u određenim rokovima prije nego ?to podnesete molbu za Medicaid, Vi se mo?da neće kvalifikovati kada Vam Medicaid bude potreban. Uz to, dr?ava bi jo? uvijek mogla poku?ati da povrati imovinu/sredstva kojih ste se odrekli. Ovisno o Va?em starosnom dobu, Va?oj konkretnoj financijskoj situaciji, Va?em zdravstvenom stanju i ostalim faktorima, Vi biste mo?da jo? uvijek mogli pru?ati darove. Pravila za planiranje Medicaid-a su slo?ena. Za pomoć sa pitanjima o planiranju Medicaid-a Vi biste trebali stupiti u kontakt sa advokatom koji je stručan u ovoj oblasti. Vi isto mo?ete stupiti u kontakt sa pravnim de?urnim telefonom za starije građane Ajove.

Ova informacija je pru?ena od strane pravnog de?urnog telefona za starije građane/građanke Ajove 1-800-992-8161. Pravni de?urni telefon je projekat Iowa Legal Aid-a koji je djelimično financiran od strane Slu?be za starije osobe SAD-a. Pravni de?urni telefon je besplatna, povjerljiva usluga za sve građane/građanke Ajove koji imaju 60 godina i vi?e sa pitanjima o ne kriminalnim pravnim stvarima.

Last Review and Update: Jul 08, 2019
Was this information helpful?
Back to top