IowaLegalAid.orgIowa

Definicije pravnih pojmova (Definitions of Legal Terms)

Authored By: Iowa Legal Aid LSC Funded
Read this in:
English

Information

Op?ti pravni pojmovi

Afidavit (Affidavit) Pismena izjava dana pod zakletvom. Notar obično osvjedoči potpis.

Davatelj izjave (Affiant) Osoba koja daje afidavit.

Apelovati (Appeal) Donijeti slučaj pred vi?i sud koji bi razmotrio odluku ni?eg suda.

Jamstvo (Bond) Obećanje kompanije koja pru?a jamčevinu (bonding company). Obećanje pru?a za?titu ?tićeniku (pogledajte ni?e-navedenu definiciju) u slučaju da nadzornik (conservator) lo?e upravlja imovinom. U slučaju lo?eg upravljanja (mismanagement) sud mo?e donijeti odluku da će jamstvo nadoknaditi imovini nestali novac. U tom slučaju kompanija koja je izdala jamstvo mo?e poku?ati da dobije novac nazad od nadzornika.

Du?nost izno?enja dokaza (Burden of Proof Duty) Obaveza stranke da doka?e činjenicu. Iznos dokaznih sredstava koji su zahtjevani ovisi o vrsti slučaja. Kada se radi o nekim pitanjima vezanim za starateljstvo (guardianship) i nadzorni?tvo (conservatorship), iznos dokaznih sredstava predstavlja jasan i ubjedljiv dokaz (clear and convincing evidence). Kada se radi o drugim pitanjima to je vjerovatno prete?itost dokaza (preponderance of the evidence). (Prete?itost znači da vi?e od polovine dokaza koji su na raspolaganju mora poduprijeti određenu odluku. Ovo je ni?i standard nego jasan i ubjedljiv dokaz.)

Promjena mjesta (Change of Venue) Premjestiti sudski slučaj iz jednog okruga u drugi.

Građansko-pravna parnica (Civil Lawsuit) Pravni postupak koji je podnesen da bi se dobio pravni lijek za povrede ili novčani gubitak. Ovo se razlikuje od kriminalne parnice (criminal lawsuit). Građansko-pravnu parnicu obično podnose privatne stranke (osoba ili kompanija) protiv drugih privatnih ili javnih stranaka.

Osporen (Contested) Kada bilo koja stranka stavi prigovor na tu?beni zahtjev ili se usprostavi tokom sudske rasprave, slučaj je osporen.

Ustavna prava (Constitutional Rights) Prava koja garantuje Federalni ili Dr?avni Ustav.

Odgađanje suđenja (Continuance) Odgađanje datuma za sudsku raspravu (hearing) ili suđenje (trial).

Imovina (Estate) Prihod, sredstva, nekretnine ili bilo kakvi drugi financijski udjeli osobe čine imovinu.

Dokazni materijal (Evidence) Dokazni materijal obuhvata dokumente, podatke ili iskaze svjedoka koji su predstavljeni tokom pravnog slučaja i koji su upotrebljeni da se doka?u tvrdnje koje su podnesene u tom slučaju.

Staratelj u sporu (Guardian Ad Litem) Osoba koju je sud imenovao da se brine o interesima maloljetne osobe ili osobe za posebnim potrebama koja sudjeluje u sudskoj parnici.

Sudska rasprava (Hearing) Sudska rasprava je sudski postupak kojim predsjedava sudac. Sudac saslu?a tu?beni zahtjev ili zahtjev za djelovanje koji je podenesen. Sudac slu?a izlo?ene dokaze i argumente stranaka. Na osnovu dokaza izlo?enih u sudskoj raspravi, sudac donosi utvrđivanje činjenica (finding of facts), navođenje pravne utemeljenosti (conclusions of law) i na osnovu obje on donosi odluku (order).

Slabostojeći/a (Indigent) Osoba sa malo novca i imovine. Ako je ?tićenik (ward) ili predlo?eni ?tićenik slabostojeći, on ili ona mo?e imati pravo na advokata kojeg sud imenuje (court appointed attorney), ?to bi bilo besplatno za ?tićenika. Osoba koja je slabostojeća mo?da bi mogla podnijeti tu?bu bez pretplate provizija ili tro?kova. Ovo se zove in forma pauperis.

Parnični postupak (Litigation) Parnični postupak obuhvata suđenje i uz to vezane pravne postupke. Parničar (litigant) je stranka u tu?bi.

Ovjeriti (Notarize) Postupak tokom kojeg ovla?tena osoba (notar) ovjeri potpis na dokumentu. Potpisivanje se mora učiniti u prisustvu notara (notary).

Zakletva (Oath) Izjava dana pod zakletvom.

Sudsko rje?enje (Order) Odluka koju sud donosi.

Nalog da se da obrazlo?enje (Order to Show Cause) Nalog koji zahtjeva da osoba dođe na sud i poka?e za?to se on ili ona nije pridr?avao/pridr?avala prija?njeg naloga ili za?to predlo?eni nalog ne bi trebao biti izdat.

Tu?beni zahtjev (Petition) Pravni dokument koji zahtjeva djelovanje ili pravni lijek od suda. Tu?beni zahtjev je prvi dokument podenesen sa sudom u sudskom postupku. On započinje sudski postupak.

Podnositelj tu?be (Petitioner) Osoba koja podnosi tu?beni zahtjev na sudu.

Pro Se Stranka koja djeluje kao svoj sopstveni advokat.

Subpena (Subpoena) Nalog koji zahtjeva od svjedoka da se pojavi na sudu i da svjedoči u sudskom postupku.

Zamjenik osobe koja donosi odluke (Substitute Decision-Maker) Osoba koja donosi odluke vezane za osobna i zdravstvena pitanja i/ili financijska pitanja osobe koja je nesposobna. Ovo se mo?e sprovesti na neformalan način, kao na primjer putem porodičnog prijatelja ili prijatelja, ili na formalan način kao na primjer putem opunomoćenika, agenta, staratelja ili nadzornika.

Davanje iskaza (Testimony) Usmene izjave dane pod zakletvom u sudskom postupku.

Mjesto suđenja (Venue) Okrug u kojem se vodi sudski postupak.

Svjedok (Witness) Osoba koja je pozvana da svjedoči u pravnom postupku. To je isto osoba koja svjedoči potpisivanje pravnog dokumenta.

Pravni pojmovi o starateljstvu(Guardianship)/nadzorni?tvu (Conservatorship)

Nadzornik (isto zvan Nadzornik imovine) (Conservator (also called Conservator of the Estate)) Osoba koju je sud imenovao da upravlja vlasni?tvom ili imovinom ?tićenika.

Sunadzornik (Co-conservator) / sustaratelj (Co-guardian) Jedna od dvije ili vi?e osoba koje su imenovane da slu?e kao donositelj odluka (decision maker). Ne postoji ograničenje na broj su- nadzornika ili sustaratelja koji mogu biti imenovani. Međutim, dono?enje oduka mo?e postati komplikovanije stim ?to vi?e od jednog nadzornika ili staratelja donosi odluke. Sustaratelji i su- nadzornici će se morati dogovoriti o odlukama koju su donesene za ?tićenika, osim ako sud naredi ne?to drugo.

Staratelj (isto zvan staratelj osobe) (Guardian (also called Guardian of the Person)) Osoba koju je sud imenovao da donosi odluke za osobu ?tićenika vezane za pitanja koja se ne odnose na financije, kao na primjer zdravstveni tretman, obrazovanje, rje?avanje stambenih pitanja itd.

Nesposobnost (Incompetency) Kada se radi o starateljstvu, nesposobna osoba je osoba za koju je sud donio odluku da je njena sposobnost dono?enja odluka toliko ograničena da ta osoba nije u mogućnosti da se brine o osobnoj sigurnosti ili da se brine ili zadovolji potrebe osobe kao ?to je prehrana, skloni?te, odjevanje ili zdravstvena njega bez kojih se mo?e pojaviti tjelesna ozljeda ili bolest.

U slučaju nadzorni?tva, nesposobna osoba je osoba za koju je sud donio odluku da ima sposobnost dono?enja odluka koja je toliko ograničena da ta osoba ne mo?e donositi, komunicirati ili izvoditi va?ne odluke vezane za financijsku situaciju te osobe.

Inventura (Inventory) Nadzornik mora napraviti listu čitave imovine ?tićenika koju nadzornik ima ili o kojoj zna.

?tićenik (Ward) Osoba za koju je imenovan staratelj ili nadzornik da bi se brinuo o osobnim ili financijskim pitanjima.

Vrste nadzorni?tva i starateljstva

Starateljstvo nad osobom (Guardianship of the Person) Ova vrsta zamjenskog dono?enja odluka mo?e obuhvatiti sve ili samo neke odluke o zdravstvenoj njezi, ishrani, odjevanju, skloni?tu ili mjestu boravka osobe ili o drugim stvarima vezanim za tu osobu, ali ne i o financijskim sredstvima te osobe. Starateljstvo mo?e biti potpuno (ili op?te), koje obuhvata sve aspekte osobnog ?ivota ?tićenika, ili ono mo?e biti ograničeno, obuhvatajući samo određene specifične dijelove ?ivota te osobe.

Nadzornik imovine (Conservator of the Estate) Ova vrsta zamjenskog dono?enja odluka mo?e obuhvatiti sve ili samo neke odluke o financijama, imovini i nekretninama osobe. Nadzorni?tvo mo?e biti potpuno (ili op?te), koje obuhvata sve aspekte financijskih sredstava te osobe, ili ono mo?e biti ograničeno, obuhvatajući samo određene specifične oblasti financijskih sredstava te osobe.

Nadzorni?tvo u pripravnom stanju (Standby Conservatorship) Zakonik Ajove određuje postupak za sposobnu odraslu osobu putem kojeg se mo?e isplanirati nadzorni?tvo imovine koje bi sud nadgledao (court-supervised conservatroship). U pismenoj molbi, osoba mo?e navesti da će nadzornik imovine biti imenovan kada su određeni uslovi ispunjeni. Ovo bi mogao biti određeni događaj ili slučaj tjelesnog ili mentalnog oboljenja. Molba isto tako navodi na koji način pojava tih događaja mora biti dokazana.

Dobrovoljno starateljstvo ili nadzorni?tvo (Voluntary Guardianship or Conservatorship) Zakonik Ajove dozvoljava osobi da zamoli sud da imenuje staratelja ili nadzornika da se brine o osobnim ili financijskim pitanjima te osobe. Osoba mora imati sposobnost da se slo?i sa imenovanjem staratelja ili nadzornika. Čak i u ovoj situaciji, sud mora odlučiti da li je ograničeno starateljstvo ili nadzorni?tvo odgovarajuće.

Sredstva za ove informacije su bila pru?ena od strane Savjeta Guvernera Ajove za razvojna ograničenja (Iowa Governor's Developmental Disabilities Council).

Posljednji pregled: 11/30/06


PROČITAJTE OVO PRIJE UPOTREBE BILO KOJEG DIJELA IOWA LEGAL AID WEB STRANICE (ILAW) Ako si ne mo?ete priu?titi advokata i imate pravni problem u Ajovi, Vi mo?da mo?ete dobiti besplatnu pravnu pomoć. Nazovite Iowa Legal Aid. Da biste saznali koji ured slu?i Va?em okrugu, nazovite 1-800-532-1275- ili 515-23-43-2151 u pozivnoj regiji Des Moines. Ako imate 60 godina ili vi?e, Vi mo?da mo?ete dobiti besplatnu pravnu pomoć od Pravnog de?urnog telefona za starije građane/građanke Ajove/Legal Hotline for Older Iowans putem besplatnog telefona na 1-800-992-8161 ili 282-8161 u Des Moines. Svi brojevi imaju Voice and TTY/ Telefon za gluhe osobe.

Ova web stranica NE pru?a pravni savjet. Kada upotrebljavate ILAW, Vi samo tra?ite informacije. Niti jedan dio ove stranice niti bilo koji weblink kojeg nađete putem ove stranicu je namjenjen da Vam pru?i pravni savjet. Vi ne postajete klijent upotrebom bilo kojeg dijela ove stranice. Vi ne postajete klijent nijednog advokata ako po?aljete e-poruku na bilo koju e-adresu do koje dođete putem ove web stranice. Sastanite se sa advokatom da dobijete potpuni, ispravni, i suvremeni pravni savjet.

ILAW ima samo op?ti pregled zakona. Nije namjenjena da sasvim objasni teme. Ne mojte pretpostavljati da to ?to Vi pročitate na ILAW se odnosi na Va? konkretan slučaj. Isto tako, zakon se mo?e razlikovati od dr?ave do dr?ave. Informacija koju nađete na ovoj web stranici mo?da se ne odnosi gdje Vi ?ivite niti se mo?da odnosi na sudske procese koji su podne?eni u drugim dr?avama.

Zakon se često mjenja. Sadr?aj na ovoj stranici je bio tačan kad je bio napisan. Provjerite datum na svakoj stranici. Ne pretpostavljajte da to ?to Vi ovdje vidite je jo? uvijek tačno kad to pročitate.

Weblinkovi. Ova web stranica ima web linkove sa drugim Internet stranicama. Mi imamo ove web linkove tako do Vi mo?ete nac'i pomoc' od pravosudne zajednice u vezi pravnih pitanja. Druge stranice su odgovorne za sve sadr?aje na svojim stranicama.

E-po?ta. Upotreba ILAW-a ili slanje e-po?te putem ove web starnice ne pravi Vas klijentom niti jedne osobe niti programa koju/koje Vi dostignete putem ove web stranice. Kad upotrebljavate e-po?tu, Vi rizikujete da neko drugi ima dostup dijelu ili čitavoj Va?oj poruci.

Kliknite ovdje za Iowa Legal Aid policu o internet privatnosti

Klinknite ovdje za Iowa Legal Aid procedure za podno?enje ?albi od strane javnosti i klijenata.


Tokom pregleda ove web starnice, zapamtite da ona nije zamjena za pravni savjet.


Powered by ProBono.Net

Last Review and Update: Sep 20, 2013
LiveHelp

Contacting the LiveHelp service...