Uskraćivanje stambenog smje?taja osobama koje su pre?ivjele porodično nasilje mo?e prekr?iti zakone o pravednom smje?taju (Fair Housing Laws)

Information

U nekim slučajevima, polica stanodavca je da uskrati stan nekome ko je pre?ivio porodično nasilje. Stanodavac se mo?e upla?iti da će nasilnik i dalje praviti probleme. U tom slučaju, stanodavac ne ?eli dozvoliti osobama koje su pre?ivjele porodično nasilje da ?ive u njegovim stambenim prostorima. ?ena u dr?avi Vo?ington je podnijela tu?bu protiv svog stanodavca jer ka?e da joj se upravo to desilo. Connie Raney sada tu?i stanodavca sa seksualnu diskriminaciju po zakonima o pravednom smje?taju.

U drugim slučajevima polica stanodavca koja ne saop?tava ni?ta o osobama koje su pre?ivjele porodično nasilje. Međutim, takva polica stanodavca mo?e se lo?e odraziti na osobe koje su pre?ivjele nasilje. U jednom slučaju u dr?avi Oregon, Tiffani Ann Alveri se prijetilo prisilnim iseljenjem jer je njen stanodavac imao policu "nulte tolerancije" ("zero tolerance"). Sve osobe povezane sa nasiljem su bile istjerane iz stana. Iako je g. Alvera bila ?rtva nasilja, a ne nasilnik, njoj se prijetilo prisilnim iseljenjem.

U ova obadva slučaja stanarka se pozivala na zakone o pravednom smje?taju da dovede u pitanje postupke stanodavca. Zakoni o pravednom smje?taju čine protuzakonitom diskriminaciju protiv bilo koga na osnovi rase, boje, nacionalnog porijekla, religije, spola, porodičnog stanja (prisutnosti djeca) i nesposobnosti.

Diskriminacija na osnovu spola je bila protuzakonita po federalnom Zakonu o pravednom smje?taju (Fair Housing Act) iz 1974. S tim bi bilo op?tenito protuzakonito za stanodavca:

  • da odbije iznajmljivanje stana nekome na osnovu spola
  • da tretira ?enske stanare lo?ije od mu?kih stanara
  • da seksualno uznemirava stanara/stanarku

Ova lista za?tićenih grupa NE uvrstava "osobe koje su pre?ivjele nasilje" ("survivors of domestic violence"). Međutim, polica ne mora ni?ta specifično reći o ?enama. Za ovu vrstu slučaja diskriminacije, stanar ne mora pokazati da je stanodavac namjeravao da diskriminira ?ene. Dokaz za ovu vrstu tvrdnje je inače pokazan statistički, kao na primjer na koliko ?ena utječe takva polica.

U slučaju g. Alvere, "nultu tolerancija" stanodavca nije ni?ta specifično rekla o ?enama. Međutim, Ministarstvo stambenog i urbanog razvoja (HUD) je izjavilo da je za ?ene od prilike 8 puta vjerovatnije nego za mu?karace da budu ?rtve porodičnog nasilja i da ?ene ?irom zemlje čine 90 do 95 procenanta ?rtava porodičnog nasilja. HUD je odlučio da je polica stanodavca imala "nejednak utjecaj" ("disparate impact") - lo?iji ishod za ?ene.

Kada se doka?e "nejednak utjecaj" (lo?iji ishod za ?ene), stanodavac mora naći dobar razlog ("poslovnu nu?nost" ("business necessity")) za takvu policu ili praksu. Stanar onda mo?e poku?ati da poka?e da ta polica ili praksa nije u stvari potrebna ili da bi neka druga polica bila isto dobra i da ne bi imala lo?iji utjecaj na ?ene. G. Alvera je uspjela u svojoj tu?bi za diskriminaciju. HUD je izjavio da polica stanodavca nije bila opravdana na osnovu "poslovne nu?du". Stranke su na kraju do?le do dogovora nakon ?to je slučaj bio prijavljen na sud.

Slučaj u dr?avi Vo?ington jos nije zavr?en. Njen slučaj je dosta sličan slučaju g. Alvere. Ako sud u Vo?ingtonu odlui da je uskraćivanje iznajmljivanja stana ?rtvama porodičnog nasilja seksualna diskriminacija, onda bi se g. Raney mo?da mogla useliti u stambeni prostor u koji ona ?eli, i mo?da bi i mogla dobiti ne?to novca od stanodavca.

?rtva stambene diskriminacije mo?e podnijeti ?albu sa komisijom za građanska prava u dr?avi Ajovi (Iowa Civil Rights Commission) u roku od 180 dana od kada se slučaj desio ili HUD-u u roku od jedne godine od kada se slučaj desio ili pokrenuti sudski postupak na sudu u roku od dvije godine od kada se ta diskriminacija desila.

Ako imate pitanja u vezi seksualne diskriminacije, molimo da kontaktirate Iowa Legal Aid. Nazovite 1-800-532-1275 da saznate broj mjesnog ureda koji slu?i Va?oj regiji. Ili posjetite www.iowalegalaid.org, i saznajte koji ured slu?i Va?oj regiji, kao i druge informacije o Va?im zakonskim pravima.

Last Review and Update: Jan 14, 2021
Back to top