IowaLegalAid.orgIowa

Kako se započne tu?ba u građanskopravnom postupku protiv porodičnog nasilja (Civil Domestic Abuse Action) i ?ta se de?ava tokom saslu?anja?

Read this in:
English
Spanish / Español

Information

Tu?ba u građanskopravnom postupku protiv porodičnog nasilja počinje tako ?to podnesete molbu sudskom slu?beniku (Clerk of Court) i u kojoj tra?ite za?titu od porodičnog nasilja. ?rtva mo?e imati advokata koji bi podnio molbu za nju. ?rtva porodičnog nasilja mo?e također sama podnijeti molbu uz pomoć obrazaca koje mo?e dobiti od sudskog slu?benika. Kada ?rtva sama podnosi molbu, taj proces se naziva "pro se molba"("pro se petition"). ("Pro se" znači da osoba samu sebe zastupa).Molba je izjava koja opisuje kakva vrsta nasilja se desila. Molba navodi i druge činjenice, kao na primjer vrstu veze između ?rtve i nasilnika, i da li stranke imaju djecu. ?rtve porodičnog nasilja su zvane "tu?itelji"("plaintiffs") u ovim postupcima protiv porodičnog nasilja, a nasilnici su zvani "optu?enici" ("defendants").


Nakon ?to je molba podnesena kod sudskog slu?benika sudac je razmotri. Sudac odlučuje da li će odmah izdati privremeni sudski nalog zabrane komunikacije sa ?rtvom ili dolaska na mjesta na kojima se ona nalazi (temporary protective order), koji će za?titi ?rtvu od daljnjeg nasilja i koji će narediti nasilniku da bude udaljen od nje. Privremeni sudski nalog zabrane komunikacije sa ?rtvom ili dolaska na mjesta na kojima se ona nalazi mo?e također sadr?ati privremeni sudski nalog o starateljstvu nad djecom (temporary custody order). Kopija privremenog sudskog naloga se uručuje i ?rtvi i ?erifovom uredu. Nasilniku se dostavlja kopija sudskog naloga od strane ?erifovog ureda. Informacije o privremenom sudskom nalogu zabrane komunikacije sa ?rtvom ili dolaska na mjesta na kojima se ona nalazi, su također registrovane u centralnom prijavnom uredu za porodično nasilje (central domestic abuse registry), tako da slu?be sigurnosti imaju pristup tim informacijama.


Privremeni sudski nalog zabrane komunikacije sa ?rtvom ili dolaska na mjesta na kojima se ona nalazi će biti na snazi dok se na sudu ne odr?i sudsko saslu?anje u vezi optu?bi navedenih u molbi. Sudac će zakazati sudsko saslu?anje i navesti će u privremenom sudskom nalogu datum i vrijeme tog sudskog saslu?anja. Sudsko saslu?anje mora biti zakazano u roku od petnaest dana od podno?enja molbe. Ako postoji problem sa uslugama ili nekim drugim nepredviđenim događajima, moguće je da će saslu?anje biti odgođeno i da se neće dogoditi u roku u petnaest dana. Zakon propisuje da se ova saslu?anja moraju obaviti ?to prije.


?rtva porodičnog nasilja, koja je podnijela svoju molbu za pomoć u vezi porodičnog nasilja, mo?e dalje nastaviti svoj slučaj bez advokata koji bi je zastupao. Sudski slu?benik ima bro?uru koja obja?njava kako se podnosi molba i kako se postupa tokom slučaja. Ta bro?ura se zove "Kako da se za?titite of porodičnog nasilja bez advokata" (How to Protect Yourself from Domestic Abuse Without a Lawyer).


?rtva porodičnog nasilja, koja je podnijela svoju molbu, mo?e također dobiti pomoć od advokata radi zastupanja tokom sudskog saslu?anja. Iowa Legal Aid mo?e pru?iti besplatno pravno zastupanje ?rtvama porodičnog nasilja sa niskim primanjima. Prihod, sredstva nasilnika i zajedničko posjedovanje imovine koja nije dostupna, se ne uzimaju u obzir tokom odlučivanja da li ?rtva mo?e dobiti besplatnu pravnu pomoć od Iowa Legal Aid-a. Iowa Legal Aid mo?e pru?iti pravno zastupanje u sudskim saslusanjima vezanim za porodično nasilje i pomoći ?rtvama koje nisu u mogućnosti da podnesu molbu. Stupite u kontakt sa uredom Iowa Legal Aid-a u Va?oj regiji ako Vam je potrebna pomoć u postupku vezanim za porodično nasilje.

Uz besplatne pravne usluge koje su dostupne od Iowa Legal Aid-a postoje druge osobe koje bi mogle pomoći ?rtvama sa tu?bom protiv porodičnog nasilja. Osoblje u skloni?tima za ?rtve porodičnog nasilja (domestic violence shelter) mogu pomoći sa podno?enjem "pro se" molbi. Iako to osoblje nisu advokati i ne mogu zastupati ?rtve kao advokati, oni mogu pomoći sa obrascima, objasniti proces i također mogu biti prisutni tokom sudskih postupaka.


Okru?ni advokati (county attorneys) su također ovla?teni da pomognu ?rtvama porodičnog nasilja pri podno?enju pro se molbi i pri zastupanju ?rtve tokom sudskog procesa. Imajte na umu da nema puno okru?nih advokata koji se bave ovim građanskopravnim parnicama.


?ta se de?ava tokom sudskog saslu?anja?

Nekoliko stvari se mo?e desiti tokom sudskog saslu?anja koje je zakazano u parnici vezanoj za porodično nasilje.

  1. Nasilnik se mo?da neće odazvati pozivu suda. Ovo znači da se nasilnik ne pojavi tokom zakazanog sudskog saslu?anja. Ako se nasilnik ne odozove sudskom pozivu, onda sudac mo?e odobriti "presudu zbog nedolaska" ("default judgment") u korist ?rtve. Ovo znači da sudac smatra sve ?to je ?rtva navela u molbi tačnim i odobrava sudski nalog.
  2. Nasilnik mo?e doći na sudsko saslu?anje i suglasiti se da sudski nalog protiv njega stupi na snagu. Ovaj dogovor se zove "sudski nalog zabrane komunikacije sa ?rtvom ili dolaska na mjesta na kojima se ona nalazi putem suglasnog dogovora" ("Protective Order by Consent Agreement"). Sudski nalog zabrane komunikacije sa ?rtvom ili dolaska na mjesta na kojima se ona nalazi putem suglasnog dogovora moze sadr?ati neke ili sve uslove koji su navedeni na stranici broj 4. I ?rtva i nasilnik se moraju slo?iti sa uslovima. Ako se obadvije stranke slo?e sa sudskim nalogom zabrane komunikacije sa ?rtvom ili dolaska na mjesta na kojima se ona nalazi putem suglasnog dogovora, niti ?rtva niti nasilnik će morati svjedočiti na sudu. Ako ?rtva nije zastupana u tu?bi protiv porodičnog nasilja od strane advokata, nije moguće da sudski nalog zabrane komunikacije sa ?rtvom ili dolaska na mjesta na kojima se ona nalazi putem suglasnog dogovora stupi na snagu.

    Korist za ?rtvu, kada se suglasi sa sudskim nalogom zabrane putem suglasnog dogovora je u tome da ona zna da će dobiti sudski nalog zabrane komunikacije sa ?rtvom ili dolaska na mjesta na kojima se ona nalazi. Sudac ne mora odlučiti da li postoji opravdanje da se izda sudski nalog. Korist nasilniku je da sudac neće obaviti konkretno utvrđivanje činjenica da je optu?enik počinio porodično nasilje. Ovo mo?e utjecati na pitanje da li nasilnik ima pravo na posjedovanje oru?ja.
  3. Nasilnik mo?e opovrgnuti tu?bu o nasilju. U ovom slučaju će se odr?ati sudsko saslu?anje. Na saslu?anju ?rtva mora pru?iti dokaze koji potrvđuju da ima pravo na sudski nalog zabrane komunikacije sa ?rtvom ili dolaska na mjesta na kojima se ona nalazi. Ona će morati svjedočiti i opisati nasilje. To mo?e biti putem njenog svjedočenja ili putem drugih vrsta dokaza. Nasilnik će isto imati pravo da pru?i dokaze. Nakon saslu?anja, sudac će odlučiti da li će odobriti sudski nalog zabrane komunikacije sa ?rtvom ili dolaska na mjesta na kojima se ona nalazi. Ovaj sudski nalog se zove "sudski nalog zabrane komunikacije sa ?rtvom ili dolaska na mjesta na kojima se ona nalazi nakon sudskog utvrđivanja porodičnog nasilja" ("Protective Order Following Adjudication of Domestic Abuse")

Sudski nalog zabrane komunikacije sa ?rtvom ili dolaska na mjesta na kojima se ona nalazi koji sudac izda u parnici protiv porodičnog nasilja mo?e biti na snazi do godinu dana. Ovo vrijedi bez obzira na to da li je sudski nalog stupio na snagu jer se optu?enik nije odazvao sudskom pozivu, ili je stupio na snagu sudski nalog zabrane komunikacije sa ?rtvom ili dolaska na mjesta na kojima se ona nalazi putem suglasnog dogovora ili je stupio na snagu nakon sudskog saslu?anja. Kopije sudskog naloga zabrane komunikacije sa ?rtvom ili dolaska na mjesta na kojima se ona nalazi se dostavljaju ?rtvi i optu?eniku i date su agencijama slu?be signurnosti. Informacije o sudskom nalogu zabrane komunikacije sa ?rtvom ili dolaska na mjesta na kojima se ona nalazi, su također registrovane u centralnom prijavnom uredu za porodično nasilje tako da agencije slu?be sigurnosti imaju pristup toj informaciji.

Sud mo?e produ?iti sudski nalog zabrane komunikacije sa ?rtvom ili dolaska na mjesta na kojima se ona nalazi na dodatno vrijeme ako sud sazna da nasilnik i dalje predstavlja opasnost po sigurnosti ?rtve ili njene u?e porodice. U vezi daljnjih pitanja o produ?etku, stupite u kontakt sa centrom za porodično nasilje ili uredom za pravne usluge.

Sud ne mo?e izdati nalog protiv ?rtve, osim ako je nasilnik također podnio molbu na sudu. Zakon izričito zabranjuje obostrane sudske naloge zabrane komunikacije sa ?rtvom ili dolaska na mjesta na kojima se ona nalazi (mutual restraining orders).

Last Review and Update: May 15, 2019
LiveHelp

Contacting the LiveHelp service...