IowaLegalAid.orgIowa

Kako policija ?titi ?rtve porodičnog nasilja?

Read this in:
English

Information

Često policija ili drugi pripadnici slu?be sigurnosti odgovaraju na pozive za pomoć i kontaktiraju sa ?rtvama porodičnog nasilja u njihovim domovima. Zakon o porodičnom nasilju (Domestic Abuse Act) zahtjeva da pripadnici slu?be sigurnosti za?tite ?rtve porodičnog nasilja i da primjene zakon. Zakon o porodičnom nasilju zahtjeva od pripadnika slu?be sigurnosti da učine veoma konkretne stvari.

Ako pripadnik slu?be sigurnosti ispituje ?albu o porodičnom nasilju i ima osnovanu sumnju (probable cause) da se porodično nasilje počinilo, pripadnik slu?be sigurnosti mora uhapsiti nasilnika u slučaju da je:

  • napad imao kao posljedicu tjelesnu povredu ?rtve; ili
  • nasilnik namjeravao da ozbiljno povrijedi ?rtvu; ili
  • opasno oru?je bilo upotrebljeno ili pokazano u napadu; ili
  • nasilnik u prekr?aju nekog naloga izdatog na osnovu Zakona o porodičnom nasilju, brakorazvodnim postupcima ili postupcima o krivičnim djelima

Ako pripadnik slu?be sigurnosti nije u mogućnosti da pritvori nasilnika u roku od 24 sata, pripadnik slu?be sigurnosti mora taj problem dalje uputiti okru?nom advokatu ili sucu za prekr?aje, koji odlučuje koje će se daljnje mjere poduzeti.

Ponekad pripadnik slu?be sigurnosti ustanovi da su obadvije stranke povrijeđene. Zahtjeva se od pripadnika slu?be sigurnosti da utvrdi ko je bio glavni tjelesni napadač i da uhapsi tu osobu. Osoba koja se pona?ala razumno da odbrani sebe ili nekog drugog od ozljeda, nije podlo?na hap?enju. Ovaj propis je predviđen da spriječi pripadnike slu?be sigurnosti da uhapse ?rtve zajedno sa nasilnikom i da uva?e činjenicu da ?rtve imaju pravo i da se mogu poku?ati odbraniti bez hap?enja. U većini slučajeva, osoba koja poku?a da pomogne ?rtvi nije odgovorna za nikakve građanskopravne od?tete.

Ako pripadnik slu?be sigurnosti istra?uje i ima osnovanu sumnju da se porodično nasilje desilo, ali ?rtva nije bila povrijeđena, pripadnik slu?be sigurnosti mo?e uhapsiti nasilnika, iako se to ne zahtjeva.

Kada se uhapsi nasilnik zbog porodičnog nasilja, on ne mo?e biti pu?ten iz zatvora dok se ne pojavi pred sucem za prekr?aje. Sudac za prekr?aje mora izdati krivični sudski nalog zabrane komunikacije sa ?rtvom ili dolaska na mjesta na kojima se ona nalazi, koji zahtjeva da nasilnik ostane udaljen od ?rtve, kao uslov za pu?tanje na slobodu. Pripadnik slu?be sigurnosti mora isto tako poduzeti mjere da osigura da je ?rtva porodičnog nasilja sigurna. Pripadnik slu?be sigurnosti mora ostati na mjestu događaja dok god je to potrebno da osigura sigurnost ?rtve ili da joj pomogne da ode na sigurno mjesto. Pripadnik slu?be sigurnosti mora pomoći ?rtvi da dobije zdravstenu njegu ako je to potrebno. Pripadnik slu?be sigurnosti mora pru?iti ?rtvi informacije o mjesnom skloni?tu za ?rtve porodičnog nasilja i zakonskim mogućnostima koje su dostupne ?rtvama.
Pripadnik slu?be sigurnosti mora saznati da li su na snazi ikakvi krivični sudski nalozi zabrane komunikacije sa ?rtvom ili dolaska na mjesta na kojima se ona nalazi protiv nasilnika i mora ih primjeniti.

Last Review and Update: Apr 22, 2003
LiveHelp

Contacting the LiveHelp service...