Protuzakonito poslovanje tokom prikupljanja dugova

Authored By: Legal Hotline for Older Iowans

Information

Federalni akt o pravednim postupcima tokom prikupljanja dugova/ federal Fair Debt Collection Practices Act, poznat kao "FDCPA", zahtjeva od agencija koje prikupljaju dugove/collection agencies da poduzmu određene postupke:

 1. Agencija za prikupljanje dugova mora prestati da Vas kontaktira ako ih Vi za to zamolite pismenim putem ili ako Vi opovrgnete dug pismenim putem.
 2. Agencija koja prikuplja dugove mora Vam poslati pismeno obavještenje tokom prvog razgovora ili u roku od pet dana od tog prvog razgovora. Ta pismena obavjest mora navesti dug i pružiti Vam pravo da opovrgnete dug ili da upitate za ime i adresu izvorne osobe ili organizacije kojoj dugujete novac/original creditor ako se razlikuje od sadašnje. Ako opovrgnete dug, agencija koja prikuplja dugove mora obustaviti akcije za prikupljanje dugove dok izvorna osoba ili organizacija kojoj dugujete novac ne odgovori. (Zapamtite da ako Vi ne opovrgnete dug to ne znači da priznajete odgovornost za dugove. Agencija koja prikuplja dugove će imati obavezu iznošenja dokaza u bilo kojem sudskom postupku za prikupljanje dugova).
 3. Bilo koja sudska tužba od strane agencije za prikupljanje dugova se inače mora podnijeti u istom okrugu ili drugom pravosudnom distriktu u kojem Vi boravite ili u kojem ste potpisali ugovor.

Niže-navedeni načini poslovanja od strane agencije za prikupljanje dugova prekršavaju FDCPA:

 1. Ako agencija za prikupljanje dugova komunicira sa trećim strankama kao na primjer rođacima, poslodavcima, prijateljima ili susjedima u vezi duga osim ako ste Vi ili sud dali dozvolu agenciji da to učini. Nekoliko ograničenih iznimki se odnose na ovu zabranu. Agencije za prikupljanje dugova mogu stupiti u kontakt sa izvornom osobom ili organizacijom kojoj dugujete novac, sa advokatima, sa agencijama koje izvještavaju o kreditnim povjestima potrošača/credit reporting agencies, sa Vašim supružnikom i sa Vašim roditeljima ako ste maloljetni. Kontaktiranje treće stranke je isto dozvoljeno ako je isključiva svrha da se sazna gdje se Vi nalazite i ako se ni na kakav način ne oda glavni razlog usmene ili pismene komunkacije.
 2. Ako agencija za prikupljanje dugova komunicira sa Vama tokom neobičnog ili neprikladnog vremena i na neobičnim ili neprikladnim mjestima. Vremenski period između 8 i 21sat (u Vašoj vremenskoj zoni) je obično smatrano prikladnim.
 3. Ako Vas agencija za prikupljanje dugova kontaktira na poslu a trebala bi znati da poslodavac zabranjuje privatne pozive ili ako Vas kontaktira na drugim neprikladnim mjestima kao na primjer kod kuće nekog prijatelja ili u bolnici.
 4. Ako Vas agencija za prikupljanje dugova kontaktira kada ste zastupani od strane advokata osim ako advokat dozvoli tu komunikaciju ili ne odgovori na pozive agencije za prikupljanje dugova.
 5. Ako Vas agencija za prikupljanje dugova kontaktira kada joj napišete pismo u kojem upitate da prestane stupati u kontakt sa Vama. Ta agencija može potvrditi da je primila pismo i može Vas obavjestiti u vezi postupaka koje će ona ili izvorna osoba ili organizacija kojoj ste dugovali novac podnijeti.
 6. Ako agencija za prikupljanje dugova upotrebljava nepristojne, ponižavajuće i uvredljive opomene
 7. Ako agencija za prikupljanje dugova objavi Vaše ime.
 8. Ako Vas agencija za prikupljanje dugova uzastopno i često zove putem telefona.
 9. Ako Vas agencija za prikupljanje dugova zove putem telefona i ne identifikuje se.
 10. Ako Vas agencija za prikupljanje dugova zastrašuje, uznemirava ili maltretira kao na primjer da Vam prijeti da će napraviti istrage o Vama širom Vašeg susjedstva ili da Vam kaže da Vi ne bi trebali imati djecu ako ih ne možete priuštiti.
 11. Ako agencija za prikupljanje dugova pruža netačne, zavaravajuće ili nepoštene izjave tokom prikupljanja dugova, kao na primjer zavaravajući da pisma imaju zakonsku snagu.
 12. Ako agencija za prikupljanje dugova netačno predstavlja svojstvo, iznos ili zakonski status duga ili pruženih usluga ili dugovane naknade (ili odstete).
 13. Ako agencija za prikupljanje dugova netačno navodi ili naznačuje doprinos advokata kao na primjer kada su pisma napisana na službenom papiru sa začeljem advokatske firme i koja nose potpis advokata, a u stvari su došla od agencije za prikupljanje dugova i advokat ih nije pregledao.
 14. Ako agencija za prikupljanje dugova prijeti sa hapšenjem ili gubitkom starateljstva nad djecom ili gubitkom socialne pomoći.
 15. Ako agencija za prikupljanje dugova navodi da će ne plaćanje dugova dovesti do hapšenja, pljenidbe/garnishment ili oduzimanja imovine ili ličnog dohodka, osim ako su ti postupci zakoniti i osim ako izvorna osoba ili organizacija kojoj dugujete novac ili agencija za prikupljanje dugova u potpunosti namjerava da poduzme takve postupke.
 16. Ako agencija za prikupljanje dugova prijeti da će poduzeti postupke koji su protuzakoniti ili ih u stvari ne namjerava podnijeti. Da bi potvrdila namjeru agencija za prikupljanje dugova podnosi sudske tužbe. Vi bi mogli upitati mjesnog voditelja sudskih rasprava/court clerk da Vam pomogne provjeriti indeks tužitelja. U tom indeksu bi vidjeli da li agencija koja Vam prijeti ima povjest podnošenja sličnih tužbi. Sudska tužba je manje vjerovatna što je manji dug (na primjer manje od 500 dolara), što je veća udaljenost agencije i što je jača nesuglasica potrošača u vezi duga. Druge uobičajne prijetnje, koje agencije za prikupljanje novca možda nemaju namjeru da ostvare, su: agencija će proslijediti postupak advokatu, oštetiti će Vašu kreditnu sposobnost/credit rating ili će oduzeti stvari iz Vašeg domaćinstva.
 17. Ako agencija za prikupljanje dugova upotrebljava bilo kakvu netačnu izjavu ili drugu laž da bi prikupila ili pokušala da prikupi bilo kakve dugove ili da dođe do informacija o Vama
 18. Ako agencija za prikupljavanje dugova ne obavjesti tokom komunikacije da pokušava prikupiti dug.
 19. Ako agencija za prikupljanje dugova upotrebljava nepravedna ili nepoštena sredstva za prikupljanje dugova.
 20. Ako agencija za prikupljanje dugova prikuplja i dadžbine, osim ako je to izričito odobreno od strane dogovora koji je stvorio dug i ako je to zakonom dozvoljeno.
 21. Ako agencija za prikupljanje dugova uplati čekove prije datuma koji je naveden na čeku/post-dated checks. Agencija za prikupljanje dugova mora dati obvjest najmanje tri dana ali ne više od deset dana, prije nego što uplati ček prije datuma koji je naveden na čeku, ili prije upotrebe čeka za svrhe prijetnje ili podnošenja krivične tužbe.
 22. Ako agencija za prikupljanje dugova prouzrokuje troškove nekoj drugoj stranki dok prikrivaju svrhu komunikacije kao na primjer ako pravi telefonske pozive ili šalje telegrame za koje stranka koja ih prima mora platiti/collect telephone calls and collect telegrams.
 23. Ako agencija za prikupljanje dugova prijeti da će lično oduzeti imovinu zbog ne plaćanja duga bez zakonitog prava da to učini ili ako nema trenutnu namjeru da to učini.
 24. Ako agencija za prikupljanje dugova stvara netačan utisak da je pridruženi član ili agent vlade.
 25. Ako agencija za prikupljanje dugova upotrebljava pismenu komunkaciju, riječi ili obilježja na kovertama ili poštanskim dopisnicama koji navode da se pošaljilac bavi prikupljanjem dugova.

Šta ako se FDCPA ne odnosi na Vašu situaciju? FDCPA se odnosi na agencije koje prikupljaju dugove i na advokate. Obično ne pokriva osobe niti organizacije kojima dugujete niti na njihove radnike koji prikupljaju Vaše dugove. To znači da se FDCPA odnosi samo na nezavisne agencije za prikupljanje dugova koje su zaposlene od strane osobe ili organizacije kojoj se duguje novac da bi prikupili dugove i kada osoba ili organizacija kojoj se duguje zaposli advokata da prikupi dugove.

Ako se FDCPA ne odnosi na postupke za prikupljanje dugova Vi još uvijek imate pravne lijekove protiv uznemiravanja tokom prikupljanja dugova. Ovi pravni lijekovi se većinom odnose na državni a ne na federalni zakon.

FDCPA zabranjuje većinu gore-navedenih postupaka. Međutim, on ne zahtjeva od agencije za prikupljanje dugova da pošalje izvornu potvrdu koja Vam pruža priliku da potvrdite ili da opovrgnete dug. Akt države Ajove isto ne zahtjeva od agencije za prikupljanje dugova da prestane stupati u kontakt sa Vama nakon što ih upitate da zaustave akcije za prikupljanje dugova. Međutim Vi možete upitati agenciju za prikupljanje dugova da Vas ne zove na poslu ili u neprikladno vrijeme.

Kao i FDCPA, Akt države Ajove se odnosi na većinu dugova koji su nastali zbog osobnih, porodičnih i domaćinskih svrha (ne na poslovne dugove). Akt države Ajove je širi nego FDCPA stim što se odnosi na sve agencije koje prikupljaju dugove, čak i na osobe koje prikupljaju svoje vlastite dugove.


Last Review and Update: Jul 25, 2023
Back to top