Pitanja i odgovori o porodičnom nasilju

Šta je porodično nasilje?
Porodično nasilje je napad jedne osobe na drugu kada su te osobe u određenoj vrsti veze.


Šta se smatra "napadom" ("assault")?
To može/mogu biti:
•    Guranje, udaranje, šutiranje, držanje ili trešenje
•    Nepoželjni seksualni činovi
•    Drugi tjelesni kontakt koji bi Vas mogao povrijediti ili je namjenjen da Vas povrijedi
•    Prijetnja oružjem
•    Prijetnja da će Vas ozlijediti, ako postoji mogućnost da se izvede ta prijetnja nakon što je prijetnja upućena
•    Većinom vremena, verbalno vrijeđanje (verbal abuse) nije smatrano napadom na osnovu zakona o porodičnom nasilju.


Šta znači "određene vrste veza"?
Porodično nasilje je napad jedne osobe na drugu kada su te osobe:
•    Vjenčane;
•    Razvedene;
•    Žive zajedno ili su živjele zajedno tokom jedne godine prije nego što se napad desio;
•    Roditelji istog djeteta ili iste djece; ili
•    U intimnoj vezi (ozbiljna ljubavna veza ne mora obuhvatati spolni odnos).


Kako me zakon Ajove može zaštititi od porodičnog nasilja?
•    Zakon Ajove smatra porodično nasilje krivičnim djelom.
•    Policija mora pomoći žrtvama porodičnog nasilja i mora uhapsiti osobe koje su počinile porodično nasilje.
•    Nasilnici moraju provesti neko vrijeme u pritvoru ako su osuđeni za porodično nasilje.
•    Zakon pruža žrtvama porodičnog nasilja nekoliko načina da dobiju sudske naloge zabrane protiv njihovih nasilnika.


Šta je sudski nalog zabrane komunikacije sa žrtvom ili dolaska na mjesta na kojima se ona nalazi (Protective Order) (dalje: sudski nalog zabrane)?
Sudski nalog zabrane je nalog koji:
•    Izdaje sudac;
•    Zabranjuje nasilnku da ima kontakt sa žrtvom; i
•    Zabranjuje nasilniku da i dalje čini porodično nasilje.
Nasilnik može biti uhapšen za prekršaj sudskog naloga zabrane.


Koje vrste sudskog naloga zabrane postoje?
•    Jedna vrsta se zove "krivični sudski nalog zabrane" ("criminal no contact order")
o    On se izdaje kada je nasilnik uhapšen i optužen za krivično djelo porodičnog nasilja, uznemiravanje ili neko drugo krivično djelo.
o    Izdat je kao dio krivičnog slučaja.
•    Druga vrsta sudskog naloga zabrane obično se zove "građanski sudski nalog zabrane" ("civil protective order")
o    Žrtva porodičnog nasilja dobije građanski sudski nalog zabrane stim što pokrene sudski postupak s molbom sudu da je zaštiti.
o    Sudac može izdati sudski nalog zabrane kao dio ovog sudskog slučaja.
o    Žrtva porodičnog nasilja može pokrenuti sudski postupak da bi dobila ovu vrstu sudskog naloga zabrane čak i ako policija nije kontaktirana i čak ako nasilnik nije optužen za krivično djelo.
Ostatak ovih pitanja i odgovora je većinom vezan za građanske sudske naloge zabrane.


Čemu služi sudski nalog zabrane?
Sudski nalog zabrane:
•    Zabranjuje nasilniku da kontaktira žrtvu.
•    Naređuje nasilniku da se drži podalje od žrtve, njenog radnog mjesta ili prebivališta, i drugih lokacija.
•    Zahtijeva od policije da uhapsi nasilnika ako je nalog prekršen. Nasilnik će možda morati da služi kaznu zatvora zbog kršenja naloga zabrane.
•    Može zabraniti nasilniku da ima oružje i može zahtijevati od nasilnika da preda oružje policiji.
•    Može postaviti pravila o starateljstvu ili izdržavanju djece, posjedovanju kućnih ljubimaca ili životinja pratilaca, uređenju doma ili stanovanja, korištenju vozila i važnih dokumenata.


Kako mogu dobiti sudski nalog zabrane?
•    Idite u ured sudskog službenika (Clerk of Court's office) u Vašoj okružnoj sudnici (county courthouse).
•    Upitajte za obrazac za sudski nalog zabrane.
•    Ispunite obrazac i vratite ga sudskom službeniku.
•    Sudski službenik će Vam dati priliku da vidite sudca ili će pokazati taj obrazac sudcu.


Šta se dešava nakon toga?
•    Sudac će pregledati informacije koje ste naveli u obrascu.
•    Ako sudac misli da Vam je potrebna zaštita od porodičnog nasilja, sudac će izdati privremeni sudski nalog zabrane koji će odmah stupiti na snagu i koji će važiti do sudskog saslušanja u Vašem slučaju.
•    Sudac će također zakazati sudsko saslušanje. Sudsko saslušanje se obično odvija 10-15 dana nakon što ispunite obrasce u uredu sudskog službenika. Datum i vrijeme ročišta obično će biti na drugoj stranici naloga za privremenu zaštitu ili na prvoj stranici naloga ako nalog za privremenu zaštitu nije odobren.
•    Morate prisustvovati ročištu ili će predmet biti odbačen.
•    Nakon sudskog saslušanja, sudac će izdati sudski nalog zabrane koji moze važiti do 12 mjeseci ako sudac ustanovi da Vam je potrebna zaštita od porodičnog nasilja.
Mogu li dobiti sudski nalog zabrane čak i ako policija nije podnijela krivičnu žalbu protiv nasilnika?
•    Čak i ako policija nije podnijela krivičnu žalbu, Vi još uvijek možete pokrenuti postupak da biste dobili sudski nalog zabrane.
•    Ako sudu dokažete da je nasilnik počinio porodično nasilje, sudac može izdati sudski nalog zabrane.


Da li mi je potreban advokat da dobijem sudski nalog zabrane?
•    Nije Vam potreban advokat da biste podnijeli obrasce za sudski nalog zabrane, ali ako želite Vi možete potražiti advokatsku pomoć.
•    Obrasci su u pismenom formatu i možete ih ispuniti bez advokata.
•    Možete dobiti pomoć i kada ispunite obrasce koje dobijete od radnika u sigurnoj kući (domestic abuse shelters).
•    Vama također nije potreban advokat tokom sudskog saslušanja, ali ponekad je bolje da imate advokata sa sobom tokom tog saslušanja. Advokati iz Iowa Legal Aid-a često zastupaju žrtve tokom ovakvih vrsta saslušanja.


Šta se dešava tokom saslušanja koje je zakazano u mom slučaju?
•    Vi ćete svjedočiti pod zakletvom o tome šta se desilo i zašto mislite da Vam je potreban sudski nalog zabrane.
•    Bilo koja druga osoba koja je vidjela šta se desilo također može svjedočiti.
•    Nasilnik može svjedočiti.
•    Nakon saslušanja svjedoka, sudac će odlučiti da li se porodično nasilje desilo i da li Vam je potreban sudski nalog zabrane koji može trajati do godinu dana.
•    Ako sudac odluči da se treba izdati sudski nalog zabrane, sudac će izdati taj nalog i dati primjerke tog naloga nasilniku i policiji.


Kako da dokažem da se desilo porodično nasilje?
•    Vrste dokaza koje su Vam potrebne da dokažete porodično nasilje mogu biti Vaša izjava i izjave bilo kojih svjedoka koji su vidjeli šta se desilo.
•    Mnogo puta ne postoje svjedoci.
•    Vi također možete predstaviti dokaze, kao na primjer zdravstvenu dokumentaciju, tekstualne poruke od nasilnika ili fotografije ako oni dokazuju da se porodično nasilje desilo.
•    Ako ste nazvali policiju, policijska dokumentacija se može predstaviti kao dokaz.


Kada sudski nalog zabrane stupa na snagu?
•    Privremeni sudski nalog zabrane (temporary protective order) obično se izdaje kada sudac pregleda obrazac koji ste ispunili u uredu sudskog službenika.
o    On stupa na snagu kada se uruči nasilniku. Šerif mora uručiti nalog nasilniku i on obično pokuša da to što prije obavi. Privremeni sudski nalog zabrane traje do sudske rasprave u vašem slučaju, odnosno dok sudac ne poništi nalog.
•    Ako sudac izda konačni sudski nalog zabrane nakon saslušanja, taj nalog stupa na snagu kada se uruči nasilniku. Ponekad se nalog uruči nasilniku odmah nakon saslušanja. Ponekad Šerif uruči nalog nasilniku.
•    Sudski nalog izdat nakon saslušanja obično traje do godinu dana. Nalog će navesti datum isticanja.
•    Nalog može biti ukinut od strane sudca prije datuma isticanja, na osnovu molbe stranke.
•    Samo sudac može ukinuti nalog prije datuma isticanja.


Šta će biti sa djecom?
•    Možete zatražiti od suda da Vam dodjeli starateljstvo nad djecom.
•    Vi također možete zatražiti od suda da Vam dopusti da ostanete u porodičnom domu i da udalji nasilnika iz tog doma.
•    Tokom saslušanja Vaseg slučaja, sudac moze uspostaviti posjete između djece i nasilnika.
•    Sudac treba da uspostavi posjete tako da Vi i djeca budete van opasnosti.
Šta je sa našim kućnim ljubimcima? Nasilnik je prijetio da će povrijediti našeg porodičnog psa.
•    Sud vam može dobijeliti kućne ljubimce ili životinje pratioce u privremenom i konačnom sudskom nalogu zabrane.
•    Ovi nalozi mogu spriječiti nasilnika da zadrži ili povrijedi ljubimca.
•    Sud također može zabraniti nasilniku da uzme, sakrije ili se približi kućnom ljubimcu, te zabraniti nasilniku da prijeti, povređuje, napada kućnog ljubimca ili da ga se riješi.


Moj partner je nasilan prema meni i djeci. Da li mogu dobiti sudski nalog zabrane i za djecu?
•    Zakon ne dozvoljava sudcu da izda sudski nalog zabrane koji bi odstranio roditelja od njegove djece.
•    Sudski nalog zabrane izdat da Vas zaštiti može obuhvatiti propise o starateljstvu i posjetama kojima je cilj da zaštite Vas i djecu.
•    Po zakonu Ajove, Odjel za socijalne usluge (Department of Human Services) predstavlja službu koja istražuje zlostavljanje djece i poduzima mjere da spriječi zloupotrebu djece.


Šta ako želim sudski nalog zabrane ali još uvijek trebam razgovarati sa nasilnikom o djeci?
•    Ponekad će sudski nalog zabrane dozvoliti neku vrstu kontakta radi planiranja posjeta ili razgovora o djeci.
•    Nalog može dozvoliti da oboje budete prisutni u isto vrijeme tokom dječijih aktivnosti.
•    Budite sigurni da Vas advokat (ili sud u slučaju da nemate advokata) zna šta Vi želite kada se radi o ovoj vrsti kontakta.


Šta da uradim sa odjećom i stvarima? Ako postoji sudski nalog zabrane kako nasilnik može dobiti nazad radnu odjeću koja mu je potrebna?
•    Sudski nalog zabrane može dozvoliti nasilniku da dođe kući i pokupi osobne stvari.
•    Službenik za provođenje zakona će morati biti prisutan.
•    Vi možete upitati da ostavite osobne stvari sa porodičnim članom ili prijateljom, ako Vi to želite.


Da li se trebam iseliti ako dobijem sudski nalog zabrane?
•    Sudski nalog zabrane će Vam možda dozvoliti da ostanete u kući tokom vremena kada je nalog na snazi i narediti nasilniku da se udalji od kuće.
•    Ako se odlučite za selidbu, sudski nalog zabrane bi obuhvatio propis udaljenja nasilnika od Vašeg novog doma.


Da li je istina da bi mogla/mogao otići u pritvor ako nazovem ili ako se sretnem sa nasilnikom dok je sudski nalog zabrane na snazi?
•    Pažljivo pročitajte sudski nalog zabrane i učinite ono što je navedeno.
•    Ako je navedeno da ne smije biti komunikacije onda ne biste trebali zvati niti razgovarati sa nasilnikom.
•    Ne biste trebali pitati članove porodice niti prijatelje da nasilniku prenose poruke.
•    Komunikacija se treba odvijati putem advokata.
•    Mogli biste biti optuženi za pomaganje i poticanje (aiding and abetting) nepoštivanja suda kršenjem sudskog naloga zabrane ako kontaktirate nasilnika.
•    Mogli biste otići u pritvor ako ste osuđeni za za pomaganje i poticanje nepoštivanja suda.


Nasilnik je rekao da će me stvarno povrijediti ako dobijem sudski nalog zabrane. Šta mogu učiniti?
•    Napravite plan za svoju sigurnost prije nego što podneste zahtjev za sudski nalog zabrane.
•    Možete razgovarati sa nekim u Vašoj mjesnoj sigurnoj kući da Vam pomogne napraviti sigurnosni plan.
•    Nazovite dežurni telefon za porodično nasilje (Domestic Violence Hotline) (1-800-942-0333) ili popričajte sa svojim advokatom.
•    Možda biste neko određeno vrijeme trebali ostati u sigurnoj kući.
•    Čak i ako policija ima dužnost da sprovede sudske naloge zabrane, nasilnik može prekršiti zakon i povrijediti Vas.
•    Ako dobijete sudski nalog zabrane i ako vidite nasilnika u blizini Vašeg doma, odmah nazovite 911.

 

Last Review and Update: Sep 22, 2022
Back to top