Novi zahtjevi za obavjesti stanodavaca o jasnoj i postojećoj opasnosti

Read this in: English
Authored By: Iowa Legal Aid

Information

Za osobu koja je pre?ivjela porodično nasilje, va?no j da on/ona dobije sudski nalog zabrane komunikacije za ?rtvom ili dolaska na mjesta na kojima se ona nalazi (protective order), ali to mo?da neće rije?iti sve probleme sa nasilnikom. Ponekad nasilnik i dalje čini stvari koje uzrokuju probleme za osobu koja je pre?ivjela porodično nasilje. Na primjer, nasilnik mo?e doći, iako postoji sudski nalog zabrane komunikacije sa ?rtvom ili dolaska na mjsta na kojima se ona nalazi i mo?e nanijeti ?tetu ili postati nasilan. Stanodavac mo?e poku?ati istjerati stanara uručivanjem obavjest o "jasnoj i postojećoj opasnosti"(notice of "clear and present danger"). Po zakonu Ajove, stanar mo?e primiti ovu obavjest, iako je neko drugi prouzrokovao problem. Po novom zakonu, stanari koji dobiju ovu obavjest će isto biti obavje?teni kako da rije?e problem i spriječe prisilno iseljenje (eviction). Obavjest će objasniti stanaru kako da poka?e stanodavcu da je on ili ona poduzeo/poduzela korake da rije?i problem prouzrokovan od strane neke druge osobe. Ovaj članak će objasniti zakon Ajove o "jasnoj i postojećoj opasnosti."

U Ajovi stanodavac mo?e istjerati stanara ako on misli da stanar stvara situaciju koja dovodi druge u opasnost. Ova prisilna iseljenja se zovu prisilna iseljenja za "jasnu i postojeću opasnost" ("Clear and Present Danger" evictions). Opasnost mora biti neka vrsta ugro?avanja zdravlja ili sigurnosti ostalih stanara, stanodavca, osoblja stanodavca ili drugih osoba. Ta opasnost mora biti prisutna 1000 stopa od imovine stanodavca.

Neki primjeri jasne i postojeće opasnosti obuhvaćaju tjelesni napad (physical assault), protuzakonitu upotrebu oru?ja (illegal use of a weapon), posjedovanje ilegalnog vaternog oru?ja (possession of an illegal firearm), ili posjedovanje droga (possession of drugs). Stanar mo?e biti istjeran za svoja djela ili djela nekog gosta.

Ako je stanodavac uvjeren da se opasne aktivnosti de?avaju na stanarevom posjedu, stanodavac će uručiti stanaru obavjest koja navodi da će stanodavac okončati stambeni odnos u roku od tri dana ako stanar ne poduzme određene mjere. Ova obavjest mo?e biti dostavljena stanaru od strane stanodavca. Ta obavjest mora tačno navesti koji je događaj prouzrokovao jasnu i postojeću opasnost.

Ako ta opasnost potiče od neke druge osobe koja nije stanar, obavjest koja navodi da će stanodavac okončati stambeni odnos u roku od tri dana ako stanar ne poduzme određene mjere, mora navesti da stanar mo?e poduzeti određene mjere da izbjegne prisilno iseljenje. Ovi postupci obuhvaćaju:

  • zahtjev za sudski nalog zabrane komunkacije sa ?rtvom ili dolaska na mjesta na kojima se ona nalazi protiv osobe koja prouzrokuje opasnost;
  • prijava opasnog čina policiji; ili
  • pisanje pisma osobi koje obja?njava da se ta osoba ne vraća tom stambenom posjedu.

Stanar mora pru?iti pismeni dokaz stanodavcu da je jedan od ovih postupaka poduzet. Ovaj propis zakona pru?a "sigurnosnu mre?u" za stanare koji dobiju obavjest zbog pona?anja neke druge osobe. Novi zakon, koji je stupio na snagu 1. jula 2004., navodi da vlasnici moraju saop?titi stanarima postupke koje oni mogu poduzeti da izbjegnu prisilno iseljenje. Ako obavjest od strane stanodavca ne navodi ovu informaciju, ovo bi se moglo upotrebiti kao odbrana na sudu.

Stanar ima tri dana da pru?i dokaz stanodavcu da je jedan od ovih postupaka poduzet. Ako stanar ne iskoristi jednu od ovih mogućnosti ili ako se ne iseli u roku od tri dana, stanodavac mo?e podnijeti tu?bu za nasilno i zakonito zauzimanje imovine (Forcible Entry and Detainer lawsuit) (prisilno iseljenje). Ovaj tu?beni zahtjev će sadr?ati datum koji je zakazan za sudsko saslu?anje.

Ako stanar ne pru?i dokaz prije nego ?to je zahtjev za prisilno iseljenje podensen, sudac će donijeti odluku na osnovu svih dokaza. Svaki slučaj je različit. Međutim, va?no je donijeti dokaz o postupcima koje je stanar podnio da poku?a rije?iti problem, iako sve nije bilo učinjeno za tri dana koje obavje?tenje dozvoljava. Sudac mo?e uzeti u obzir stanareve poku?aje da rije?i problem, uz ostale dokaze pru?ene na sudskoj raspravi.

Na sudskoj raspravi za prisilno iseljenje, sudac će odlučiti da li će stanar biti prisilno iseljen. Postoje neke obrane za prisilno iseljenje iz stana zbog jasne i postojeće opasnosti. Postoji mogućnost da stanar nije bio svjestan da se taj opasni čin dogodio. Mo?da taj čin u stvari nije bio opasan. Obrana je također to ?to obavje?tenje poslato od strane stanodavca ne sadr?i sve stvari koje su zakonom zahtjevane.

Obavje?tenje o jasnoj i prisilnoj opasnosti je prvi korak za ovu vrstu prisilnog iseljenja iz stambenog prostora. Obrane navedene i razmotrene u ovom članku su samo neki od primjera argumenat koje bi stanar mogao podnijeti na sudu. Ako dobijete obavje?tenje o jasnoj i postojećoj opasnosti Vi trebali biste odmah stupiti u kontakt sa advokatom.

Last Review and Update: Oct 27, 2021
Back to top