Šta je “trajna punomoc za zdravstvenu njegu”?

Read this in: English

Information

Trajna punomoć za zdravstvenu njegu (Durable Health Care Power of Attorney) je pravni dokument. Taj dokument dopu?ta osobi da bude Va? agent koji bi donosio odluke o Va?oj zdravstvenoj njezi ako Vi niste u stanju da donosite odluke za sebe. "Zdravstvena njega" obuhvaća tretman, uslugu ili procedure koje bi odr?ale, postavile dijagnozu ili liječile Va?u tjelesnu ili mentalnu bolest. Va? agent za zdravstvenu njegu se mo?e sa tim slo?iti, odbiti da se sa tim slo?i ili povući suglasnost za dono?enje odluka o zdravstvenoj njezi.

Agent za zdravstvenu njegu se pridr?ava Va?ih ?elja.Vi mo?ete navesti te ?elje u dokumentu. Ako Va?e ?elje nisu jasne, Va? agent za zdravstvenu njegu mora postupati u Va?em najboljem interesu. Osoba koju Vi navedete kao agenta ima prednost nad svim ostalim osobama kada je u pitanje dono?enje odluka o Va?oj zdravstvenoj njezi. Bez obzira da li imate supruga/suprugu, va?no je da imate punomoć za zdravstvenu njegu. Va? pru?atelj zdravstvene njege će onda znati ko ima ovla?tenje da donosi odluke o zdravstvenoj njezi za Vas. Uz to odredite zamjenskog opunomoćenika u slučaju da Va? prvoizabrani opunomoćenik nije u mogućnosti ili ne ?eli da izvr?i svoje obaveze.

Da biste osigurali da su Va?e ?elje ispunjene i da je dokument pravilno izr?en, Vi biste mo?da htjeli da porazgovarate sa advokatom. Vi mo?ete dobiti formulare za punomoć za zdravstvenu njegu od advokatske komore dr?ave Ajove ili pravnog de?urnog telefona za starije građane Ajove. Detaljno pregledajte formular da biste bili sigurni da razumjete ?ta potpisujete. Dodajte dokumentu bilo kakve konkretne upute vezane za Va?e ?elje.Vi ga morate potpisati pred notarom ili taj dokument mora biti osvjedočen od strane dviju odraslih osoba. Svjedoci ne mogu biti osobe koje Vam pru?aju zdravstvenu njegu niti zaposlenici Va?eg pru?atelja zdravstvenih usluga. Samo jedan svjedok mo?e biti u srodstvu sa Vama.
Osoba koja je imenovana kao Va? agent za zdravstvenu njegu ne mo?e biti svjedok.

Dajte kopije potpisane punomoći Va?em agentu za zdravstvenu njegu, članovima porodice i svim ljekarima koji Vas liječe. Vi mo?ete opozvati punomoć u bilo koje vrijeme stim ?to saop?tite Va?u namjeru za povlačenje punomoći. To mo?ete učiniti pismeno ili usmeno. Vi to trebate saop?titi Va?em agentu za zdravstvenu njegu. Ako pru?atelj zdravstvenih usluga trenutno pru?a usluge, Vi mo?ete opozvati punomoć i stim ?to obavjestite pru?atelja zdravstvenih usluga.

Punomoć za zdravstenu njegu je drugačija od izjave o postupcima u slučaju nesposobnosti dono?enja odluka. Izjava o postupcima u slučaju nesposobnosti dono?enja odluka je ograničeniji dokument. Ona se samo odnosi na upotrebu procedura za odr?avanje na ?ivotu. Izjava o postupcima u slučaju nesposobnosti dono?enja odluka ne imenuje agenta da donosi odluke u Va?e ime za bilo kakve druge odluke o zdravstvenoj njezi.

Last Review and Update: Apr 22, 2021
Back to top