?ta Je Izjava O Postupcima U Slucaju Nesposobnosti Dono?enja Odluke?

Read this in: English
Authored By: Legal Hotline for Older Iowans

Information

Izjava o postupcima u slucaju nesposbnosti dono?enja odluke (living will) je pismeni dokument koji pru?atelja zdravstvenih usluga u odredenim slucajevima ovla?cuje da uskrati ili obustavi proceduru za odr?avanje na ?ivotu. Procedura za odr?avanje na ?ivotu (life-sustaining procedure) je zdravstvena procedura, tretman ili intervencija koja primjenjuje mehanicka ili umjetna sredstva da odr?i, povrati ili zamjeni spontanu vitalnu funkciju organizma i time samo produ?uje proces umiranja.

Izjava o postupcima u slucaju nesposbnosti dono?enja odluke stupa na snagu kada je postavljena dijagnoza da ste neizljecivo bolesni i niste sposobni da sudjelujete u procesu dono?enja zdravstvenih odluka. Da bi netko bio smatran "neizljecivo bolesnim" moraju biti zadovoljena dva uslova. Prvi je uslov da ne postoji nikakav nacin na koji se bolest mo?e lijeciti ili izlijeciti, a drugi je uslov predvidanje da ce posljedica bolesti biti smrt u relativno kratkom periodu ili stanje trajne nesvijesti. Primjer takvog stanja je osoba u posljednjom stupnju oboljenja od raka. Ako Va? lijecnik/Va?a lijecnica izjavi da imate neizljecivu bolest, drugi lijecnik/lijecnica mora se suglasiti s tom dijagnozom i tek nakon toga Vam mogu biti uskracene procedure za odr?avanje na ?ivotu. Izjava o postupcima u slucaju nesposbnosti dono?enja odluke ne dopu?ta Va?em lijecniku/Va?oj lijecnici da Vam uskrati vodu, lijekove ili zdravstvene zahvate koji mogu kontrolisati bol.

Ako ne postoji izjava o postupcima u slucaju nesposbnosti dono?enja odluke, druge osobe moci ce odluciti hoce li procedure za odr?avanje na ?ivotu biti primijenjene na Vas. Ako imate opunomocenika za zdravstvenu njegu, on ili ona ce donijeti tu odluku. Ako nemate opunomocenika za zdravstvenu njegu zakon navodi da ce prva osoba koja je dostupna sa slijedeceg popisa donijeti tu odluku za Vas: staratelj/starateljica, suprug/supruga, punoljetno dijete (ili vecina Va?e punoljetne djece koja su dostupna), roditelj ili roditelji, punoljetni brat ili sestra.

Ako ste zakonski sposobni i stariji od 18 godina imate pravo sastaviti izjavu o postupcima u slucaju nesposbnosti dono?enja odluke. To je dokument koji morate potpisati i datirati. Odluku trebate potpisati kod javnog bilje?nika ili u prisutnosti dva odrasla svjedoka/svjedokinje. Ako je dokument potpisan pred svjedocima, samo jedan od njih mo?e biti clan u?e obitelji. Niti jedan svjedok ne smije raditi za Va?eg pru?atelja zdravstvenih usluga. Kada potpi?ete izjavu o postupcima u slucaju nesposbnosti dono?enja odluke, kopiju trebate dostaviti svim Va?im pru?ateljima zdravstvenih usluga. Va?no je da obavjestite clanove svoje porodice i svog opunomocenika za zdravstvenu njegu da posjedujete izjavu o postupcima u slucaju nesposbnosti dono?enja odluke. Va?u izjavu o postupcima u slucaju nesposbnosti dono?enja odluke mo?ete povuci bilo kada i na bilo koji nacin. Povlacenje Va?e izjave o postupcima u slucaju nesposbnosti dono?enja odluke stupa na snagu cim obavjestite svog lijecnika. Primjer izjave o postupcima u slucaju nesposbnosti dono?enja odluke i daljnje informacije mo?ete dobiti putem pravnog de?urnog telefona za starije gradane Iowe (Legal Hotline for Older Iowans).

Last Review and Update: Mar 22, 2023
Back to top